หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- ข้อมูลทั่วไปหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) 

ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล 

หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ามารับราชการ?

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

หมู่.5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

E-mail : - เบอร์ติดต่อ : 043-431682

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่