การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ประกาศด่วน!

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ราชการ

อบต.ท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

http://www.oic.go.th/infocenter94/9429/#บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทข้อมูลพื้นฐานทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ คลังกลาง

นายก อบต.ท่ากระเสริม
คณะผู้บริหาร
โทร : 0836770806
Email : admin@thakasuem.go.th

นายชวลิต มูลทา

ปลัด อบต.ท่ากระเสริม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 0949678851
Email : admin@thakasuem.go.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

รับ-ส่ง อีเมลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หมู่.5 ตำบล ท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 40140
E-mail : thakasuem@thakasuem.go.th เบอร์ติดต่อ : 043 431682
Copyright © 2022. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

Powered by : siamweb2u.comระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย