องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ประกาศด่วน!

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทPage 1 of 13

ข้อมูลพื้นฐานทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ คลังกลาง

นายก อบต.ท่ากระเสริม
คณะผู้บริหาร
โทร : 0836770806
Email : admin@thakasuem.go.th

นายชวลิต มูลทา

ปลัด อบต.ท่ากระเสริม
หัวหน้าส่วนราชการ
โทร : 0949678851
Email : admin@thakasuem.go.th


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

รับ-ส่ง อีเมลภายใน
ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย