คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นายประสิทธิ์ คลังกลาง
นายก อบต.ท่ากระเสริม
คณะผู้บริหาร
โทร:0836770806 admin@thakasuem.go.th


นายประสิทธิ์ คลังกลาง
นายก อบต.ท่ากระเสริม
คณะผู้บริหาร
โทร:0836770806 admin@thakasuem.go.th


นายประสิทธิ์ คลังกลาง
นายก อบต.ท่ากระเสริม
คณะผู้บริหาร
โทร:0836770806 admin@thakasuem.go.th


นายบุญมา พาพินิจ
รองนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0828523611 admin@thakasuem.go.th


นายสุชาติ สุพรรณพุทธา
รองนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0849546003 admin@thakasuem.go.th


นายบุญมา พาพินิจ
รองนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0828523611 admin@thakasuem.go.th


นายสุชาติ สุพรรณพุทธา
รองนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0849546003 admin@thakasuem.go.th


นายบุญมา พาพินิจ
รองนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0828523611 admin@thakasuem.go.th


นายสุชาติ สุพรรณพุทธา
รองนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0849546003 admin@thakasuem.go.th


น.ส.อรนาฎ บุตรโม
เลขานุการนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0802293500 admin@thakasuem.go.th


น.ส.อรนาฎ บุตรโม
เลขานุการนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0802293500 admin@thakasuem.go.th


น.ส.อรนาฎ บุตรโม
เลขานุการนายก
คณะผู้บริหาร
โทร:0802293500 admin@thakasuem.go.thนายชวลิต มูลทา
ปลัด อบต.ท่ากระเสริม
คณะผู้บริหาร
โทร:0949678851 admin@thakasuem.go.th


นายชวลิต มูลทา
ปลัด อบต.ท่ากระเสริม
คณะผู้บริหาร
โทร:0949678851 admin@thakasuem.go.th


นายชวลิต มูลทา
ปลัด อบต.ท่ากระเสริม
คณะผู้บริหาร
โทร:0949678851 admin@thakasuem.go.th


นางวิไลภรณ์ โถทอง
รองปลัด อบต.
คณะผู้บริหาร
โทร:099-3215878 -


นางวิไลภรณ์ โถทอง
รองปลัด อบต.
คณะผู้บริหาร
โทร:099-3215878 -


นางวิไลภรณ์ โถทอง
รองปลัด อบต.
คณะผู้บริหาร
โทร:099-3215878 -


นางสาวฉวี มาอุ้ย
หัวหน้าสำนักปลัด
คณะผู้บริหาร
โทร:094-2896669 -


นางสาวนันทนา ทองอุดม
ผอ.กองคลัง
คณะผู้บริหาร
โทร:094-568-9166 -


นายธวัชชัย กายจะโป๊ะ
ผอ.กองช่าง
คณะผู้บริหาร
โทร:086-0446002 -


นางสมสกุล บุญไสย
ผอ.กองการศึกษา
คณะผู้บริหาร
โทร:093-4657797 -


นางสาวฉวี มาอุ้ย
หัวหน้าสำนักปลัด
คณะผู้บริหาร
โทร:094-2896669 -


นางสาวนันทนา ทองอุดม
ผอ.กองคลัง
คณะผู้บริหาร
โทร:094-568-9166 -


นายธวัชชัย กายจะโป๊ะ
ผอ.กองช่าง
คณะผู้บริหาร
โทร:086-0446002 -


นางสมสกุล บุญไสย
ผอ.กองการศึกษา
คณะผู้บริหาร
โทร:093-4657797 -


นางสาวฉวี มาอุ้ย
หัวหน้าสำนักปลัด
คณะผู้บริหาร
โทร:094-2896669 -


นางสาวนันทนา ทองอุดม
ผอ.กองคลัง
คณะผู้บริหาร
โทร:094-568-9166 -


นายธวัชชัย กายจะโป๊ะ
ผอ.กองช่าง
คณะผู้บริหาร
โทร:086-0446002 -


นางสมสกุล บุญไสย
ผอ.กองการศึกษา
คณะผู้บริหาร
โทร:093-4657797 -ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย