สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นายประพันธ์ พุทธรัตน์
ประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมู่ที่ 5)
สมาชิกสภา
โทร:0629465829 admin@thakasuem.go.th


นายประพันธ์ พุทธรัตน์
ประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมู่ที่ 5)
สมาชิกสภา
โทร:0629465829 admin@thakasuem.go.th


นายประพันธ์ พุทธรัตน์
ประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมู่ที่ 5)
สมาชิกสภา
โทร:0629465829 admin@thakasuem.go.th


นายจรัญ ชัยนา
รองประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมู่ที่ 8)
สมาชิกสภา
โทร:0812918377 admin@thakasuem.go.th


นายจรัญ ชัยนา
รองประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมู่ที่ 8)
สมาชิกสภา
โทร:0812918377 admin@thakasuem.go.th


นายจรัญ ชัยนา
รองประธานสภา อบต.(ส.อบต.หมู่ที่ 8)
สมาชิกสภา
โทร:0812918377 admin@thakasuem.go.th


นายอำพล ชำนาญอักษร
ส.อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา
โทร:0932564323 admin@thakasuem.go.th


นายโสดา นามศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา
โทร:0872362311 admin@thakasuem.go.th


นางทองเพชร แสนลุน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา
โทร:0821973158 admin@thakasuem.go.th


นายสมเดช นิลกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา
โทร:0821103464 admin@thakasuem.go.th


นายอำพล ชำนาญอักษร
ส.อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา
โทร:0932564323 admin@thakasuem.go.th


นายโสดา นามศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา
โทร:0872362311 admin@thakasuem.go.th


นางทองเพชร แสนลุน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา
โทร:0821973158 admin@thakasuem.go.th


นายสมเดช นิลกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา
โทร:0821103464 admin@thakasuem.go.th


นายอำพล ชำนาญอักษร
ส.อบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา
โทร:0932564323 admin@thakasuem.go.th


นายโสดา นามศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา
โทร:0872362311 admin@thakasuem.go.th


นางทองเพชร แสนลุน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา
โทร:0821973158 admin@thakasuem.go.th


นายสมเดช นิลกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา
โทร:0821103464 admin@thakasuem.go.th


นายนิรุต ชำนาญบึงแก
ส.อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา
โทร:0993425439 admin@thakasuem.go.th


นางพัฒนา คณะวาปี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา
โทร:0931782496 admin@thakasuem.go.th


นางสายใจ จังพล
ส.อบต.หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา
โทร:0847903084 admin@thakasuem.go.th


นางรมณีย์ ปุ้มศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา
โทร:0847933225 admin@thakasuem.go.th


นายนิรุต ชำนาญบึงแก
ส.อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา
โทร:0993425439 admin@thakasuem.go.th


นางพัฒนา คณะวาปี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา
โทร:0931782496 admin@thakasuem.go.th


นางสายใจ จังพล
ส.อบต.หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา
โทร:0847903084 admin@thakasuem.go.th


นางรมณีย์ ปุ้มศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา
โทร:0847933225 admin@thakasuem.go.th


นายนิรุต ชำนาญบึงแก
ส.อบต.หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา
โทร:0993425439 admin@thakasuem.go.th


นางพัฒนา คณะวาปี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา
โทร:0931782496 admin@thakasuem.go.th


นางสายใจ จังพล
ส.อบต.หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา
โทร:0847903084 admin@thakasuem.go.th


นางรมณีย์ ปุ้มศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา
โทร:0847933225 admin@thakasuem.go.th
ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย