กฏหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์ : 1648177084_พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648177139_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648177281_ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1648177084_พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648177139_ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648177281_ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย