กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นางศิริจรรยา คำบา
นักวิชาการคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:065-115-1759 -


นางมณี โพนแพงพา
ครู ค.ศ.2
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางประดับ พิมดี
ครูค.ศ.1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางประภัสสร สีลม
ครูผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางศิริจรรยา คำบา
นักวิชาการคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:065-115-1759 -


นางมณี โพนแพงพา
ครู ค.ศ.2
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางประดับ พิมดี
ครูค.ศ.1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางประภัสสร สีลม
ครูผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางศิริจรรยา คำบา
นักวิชาการคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:065-115-1759 -


นางมณี โพนแพงพา
ครู ค.ศ.2
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางประดับ พิมดี
ครูค.ศ.1
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางประภัสสร สีลม
ครูผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสุรัตน์ จันทร์วิเศษ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวปวีณา พันธุระ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวนันทะนา โมมา
ผู้ช่วยงานด้านการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวนุสรา แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสุรัตน์ จันทร์วิเศษ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวปวีณา พันธุระ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวนันทะนา โมมา
ผู้ช่วยงานด้านการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวนุสรา แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสุรัตน์ จันทร์วิเศษ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวปวีณา พันธุระ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวนันทะนา โมมา
ผู้ช่วยงานด้านการศึกษา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -


นางสาวนุสรา แก้วบุญเรือง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร:- -
ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย