สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นางสาวฉวี มาอุ้ย
หัวหน้าสำนักปลัด
สำนักปลัด
โทร:094-289-6669 -


นางสาวฉวี มาอุ้ย
หัวหน้าสำนักปลัด
สำนักปลัด
โทร:094-289-6669 -


นางสาวฉวี มาอุ้ย
หัวหน้าสำนักปลัด
สำนักปลัด
โทร:094-289-6669 -


นางแก่นวิไล ศรีผาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางพรพิมล ศรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวเรณู ผาหัวดง
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประวิทย์ มาอุ้ย
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางแก่นวิไล ศรีผาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางพรพิมล ศรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวเรณู ผาหัวดง
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประวิทย์ มาอุ้ย
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางแก่นวิไล ศรีผาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางพรพิมล ศรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวเรณู ผาหัวดง
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประวิทย์ มาอุ้ย
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวจันทร์ทิพย์ บุษราคัม
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวนิศานาถ อุตรมูล
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวจันทร์ทิพย์ บุษราคัม
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวนิศานาถ อุตรมูล
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวจันทร์ทิพย์ บุษราคัม
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวนิศานาถ อุตรมูล
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสมพงศ์ โยธะคง
นักการภารโรง
สำนักปลัด
โทร:- -


นายพรชัย ชาวระ
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสมพงศ์ โยธะคง
นักการภารโรง
สำนักปลัด
โทร:- -


นายพรชัย ชาวระ
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสมพงศ์ โยธะคง
นักการภารโรง
สำนักปลัด
โทร:- -


นายพรชัย ชาวระ
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายทวัชชัย โนนทิง
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายพิชัย บัวใหญ่รักษา
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายทวัชชัย โนนทิง
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายพิชัย บัวใหญ่รักษา
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายทวัชชัย โนนทิง
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นายพิชัย บัวใหญ่รักษา
พนักงานสูบน้ำ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางมณฑาทิพย์ พิมพ์ดี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางมณฑาทิพย์ พิมพ์ดี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางมณฑาทิพย์ พิมพ์ดี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประเสริฐ แก้วดวงตา
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสุมิตร กลางหนองแสง
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวดศิมาพร เอื้อวิบูลย์ผล
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประเสริฐ แก้วดวงตา
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสุมิตร กลางหนองแสง
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวดศิมาพร เอื้อวิบูลย์ผล
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประเสริฐ แก้วดวงตา
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสุมิตร กลางหนองแสง
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวดศิมาพร เอื้อวิบูลย์ผล
พนักงานทั่วไป
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอาริสา รัตพลที
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวปวีณา จันพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอาริสา รัตพลที
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวปวีณา จันพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวอาริสา รัตพลที
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวปวีณา จันพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
สำนักปลัด
โทร:- -
ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย