สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

นางแก่นวิไล ศรีผาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางพรพิมล ศรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวเรณู ผาหัวดง
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวจันทร์ทิพย์ บุษราคัม
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางแก่นวิไล ศรีผาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางพรพิมล ศรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวเรณู ผาหัวดง
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวจันทร์ทิพย์ บุษราคัม
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางแก่นวิไล ศรีผาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางพรพิมล ศรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวเรณู ผาหัวดง
นักวิชาการเกษตร
สำนักปลัด
โทร:- -


นางสาวจันทร์ทิพย์ บุษราคัม
จพง.ธุรการ
สำนักปลัด
โทร:- -


นางมณฑาทิพย์ พิมพ์ดี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสมพงศ์ โยธะคง
นักการภารโรง
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประเสริฐ แก้วดวงตา
พนักงานขับรถดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:- -


นางมณฑาทิพย์ พิมพ์ดี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสมพงศ์ โยธะคง
นักการภารโรง
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประเสริฐ แก้วดวงตา
พนักงานขับรถดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:- -


นางมณฑาทิพย์ พิมพ์ดี
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
โทร:- -


นายสมพงศ์ โยธะคง
นักการภารโรง
สำนักปลัด
โทร:- -


นายประเสริฐ แก้วดวงตา
พนักงานขับรถดับเพลิง
สำนักปลัด
โทร:- -
ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย